Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Ladder voor duurzame verstedelijking – Hoe sportief is Hilvarenbeek?

Inleiding
 

Anytime Fitness wil zich vestigen in Hilvarenbeek. Op de beoogde locatie is tevens detailhandel voorzien. Een omwonende is het hier niet mee eens. Hij heeft beroep ingesteld tegen de omgevingsvergunning voor de plannen. De Rechtbank heeft hem geen gelijk gegeven. De Afdeling bestuursrechtspraak denkt hierover anders en geeft in een tussenuitspraak van 17 juli 2019 aan dat het bevoegd gezag beter moet motiveren waarom er een vierde fitnesscentrum mag komen in een dorp van nog geen 9.000 inwoners.

 

De ladder – hoe zit het ook alweer?
 

De toelichting bij een bestemmingsplan voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling bevat in elk geval een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling (artikel 3.1.6 lid 2 Bro). Het bestuursorgaan moet in de goede ruimtelijke onderbouwing aangeven hoe in kwantitatieve of kwalitatieve zin (voorbeeld) daaraan behoefte bestaat. Deze beschrijving geeft als het goed is op objectieve wijze, aan de hand van voldoende actuele, concrete en zo mogelijk cijfermatige gegevens, de behoefte weer. Hierbij moet tot uitdrukking komen dat de behoefte is afgewogen tegen het bestaande aanbod, waarbij ook al bestaande planologische capaciteit een rol kan spelen. De bedoeling is te voorkomen dat een project onnodig ruimtebeslag tot gevolg heeft of onaanvaardbare leegstand creëert.
 

Behoeftenonderzoek in Hilvarenbeek – te weinig concreet
 

Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek beroept zich voor de onderbouwing van de behoefte aan detailhandel op algemeen gemeentelijk beleid. Dit clustert detailhandel, horeca en stedelijke voorzieningen in het centrum. En hier gaat het mis. Uit algemeen beleid kunnen geen conclusies over een concrete behoefte worden getrokken. Het college had inzichtelijk moeten maken hoe de vraag zich verhoudt tot het bestaande aanbod, waarbij tevens aandacht had moeten zijn voor bestaande planologische capaciteit. Huidig aanbod en toekomstige behoefte zijn ten onechte niet tegen elkaar afgezet. Evenmin is gekeken of het project leidt tot onaanvaardbare leegstand. En ook voor wat betreft het fitnesscentrum gaat het mis. Hilvarenbeek heeft al drie sportscholen. Het college had daarom moeten onderzoeken of een actuele behoefte bestaat aan nog een fitnesscentrum en deze behoefte moeten vergelijken met het al bestaande aanbod.

 

De Afdeling bestuursrechtspraak concludeert dat de omgevingsvergunning niet deugdelijk is gemotiveerd, onzorgvuldig is voorbereid en gebaseerd op onjuiste uitgangspunten. Het college wordt in de gelegenheid gesteld met een bestuurlijke lus de gebreken in het besluit op te lossen. Dit kan zij zowel doen door alsnog te motiveren waarom een actuele behoefte bestaat als door de omgevingsvergunning alsnog te weigeren.
 

Vragen over de ladder voor duurzame verstedelijking?
 

Wij volgen de juridische ontwikkelingen op het vlak van de ladder voor duurzame verstedelijking nauwgezet. Heb je vragen? Neem contact op met een van onze specialisten. Wij voorzien je graag van praktisch advies.
 

mevrouw mr. A.M.F. (Annet) van Rooy-de Rooij, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht