Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Ladder duurzame verstedelijking eenvoudiger

De “ladder voor duurzame verstedelijking” verplicht bij nieuwe plannen aan te tonen dat er behoefte is aan de betreffende woningen, winkels of andere gebouwen. De ladder moet leegstand voorkomen en stimuleren dat vooral in stedelijk gebied wordt gebouwd. Niet iedereen is enthousiast over de ladder die een paar jaar geleden is ingevoerd. Bij ontwikkelaars is vooral veel commentaar op de hoge onderzoekskosten. Daarnaast is er ook veel onduidelijkheid over reikwijdte en gehanteerde begrippen, zo blijkt ook uit uitspraken van de Raad van State.

Aanpassing ladder

Minister Schultz van Haegen heeft een voorstel gedaan om de ladder aan te passen. De voorgestelde aanpassingen zijn toegelicht in de brief van de minister van 23 juni 2016 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer en laten zich samenvatten als volgt: (1) De afzonderlijke treden worden losgelaten; (2) de uitgebreide laddermotivering wordt beperkt tot nieuwe stedelijke ontwikkelingen buiten het bestaande stedelijke gebied; (3) het lastige begrip “actuele regionale behoefte” wordt vervangen door het begrip “behoefte” en (4) een dubbele laddertoets bij flexibele planvorming wordt voorkomen.

Internet consultatie

Op dit moment vindt een internetconsultatie plaats. De termijn daarvan eindigt op 16 septem­ber 2016. Wij geven u in overweging daarvan gebruik te maken. De voorgestelde aanpassingen zijn naar onze mening een verbetering. De regeling wordt duidelijker en zal tot minder onderzoekskosten leiden. Wat ook een verbetering is, is dat er een herziene handleiding met praktijkvoorbeelden komt en een helpdesk wordt ingesteld. Hopelijk wordt het streven van de minister om de herziene ladder in 2017 in werking te laten treden gehaald.

 

mr. W.H. (Werner) Lindhout, advocaat/partner Haans Advocaten Bergen op Zoom, voorzitter branchegroep bouw en vastgoed

 

Terug naar het overzicht