Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

Het aanbieden van een onderhands akkoord

Ondanks alle energie die is geïnvesteerd, kan het gebeuren dat jouw onderneming in financieel zwaar weer komt te verkeren. Dit heeft tot gevolg dat de opties moeten worden onderzocht om de onderneming te herstructureren om deze onderneming weer rendabel te krijgen. Indien je voorziet dat je je schulden niet meer volledig kan voldoen en een faillissement wil voorkomen, kan ook de optie worden onderzocht om alle schuldeisers te verzoeken in te stemmen met een buitengerechtelijk akkoord.

Werkwijze

Het aanbieden van een akkoord wordt gedaan aan alle schuldeisers van de onderneming. Daarbij wordt aan alle schuldeisers een voorstel gedaan tot betaling van een deel van de schuldvordering tegen kwijting van een resterende vordering.

Huidig recht

Nu nog kan een schuldeiser zijn vordering in beginsel op alle goederen van zijn schuldenaar verhalen. Dit is geregeld in artikel 3:276 BW. Een schuldenaar kan nu van zijn schuldeisers niet afdwingen dat zij meewerken aan een onderhands akkoord buiten de in de wet geregelde gevallen zoals bij een faillissement. Schuldeisers kunnen daarom een herstructurering frustreren. Indien de weigering om aan het akkoord mee te werken misbruik van recht oplevert, kan de rechter een schuldeiser bevelen alsnog mee te werken aan de uitvoering van een akkoord. De Hoge Raad heeft al in 2005 bepaald en in 2017 herhaald dat de drempel hiervoor hoog is want: “slechts onder zeer bijzondere omstandigheden kan plaats zijn voor een bevel aan een schuldeiser om aan de uitvoering van een hem aangeboden akkoord mee te werken”.

 

In de rechtspraak van lagere rechters zijn enkele voorwaarden geformuleerd waaraan een akkoord moet voldoen:

  • Deugdelijk onderbouwd (cijfermatig) overzicht met alle bezittingen en schulden;
  • Actuele gegevens;
  • Alle schuldeisers met vorderingen van dezelfde rangorde dienen gelijk behandeld te worden en bij afwijking geldt een zware motiveringsplicht;
  • Schuldeisers dienen regelmatig op de hoogte te worden gehouden van het verloop;
  • Het akkoord moet duidelijk maken dat een maximale effort is geleverd en een faillissement anders onafwendbaar is waardoor schuldeisers aanzienlijk minder zullen ontvangen.

Wanneer kan deelname worden afgedwongen

Uit de rechtspraak valt af te leiden dat de volgende omstandigheden in de rechterlijke beslissingen zijn meegenomen.

  • Er mag geen sprake zijn van benadeling van schuldeisers of aanmerkelijke kans bestaan dat deelnemen aan het akkoord tot verstoring van de concurrentie zal leiden;
  • Gegronde vrees dat de schuldenaar het akkoord niet zal willen of kunnen nakomen?
  • Hoe groot is het aantal en het bedrag van de vorderingen van de weigerachtige schuldeisers o.v. het totaal aantal schuldeisers en totaalbedrag aan schuldvorderingen?

Toekomstig recht

Onlangs is een conceptwetsvoorstel voor een onderhands dwangakkoord ter raadpleging aan betrokken organisaties voorgelegd. Volgens dit voorstel kan een schuldenaar een herstructureringsplan voorleggen aan (een deel van) zijn schuldeisers en aandeelhouders. Indien aldus een onderhands akkoord tot stand komt bindt dit, nadat dit door de rechter is getoetst en bekrachtigd, alle betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Het akkoord is dan ook bindend voor tegenstemmers. Ook schuldeisers en aandeelhouders zelf kunnen een dergelijk akkoord indienen. Daarmee worden de slagingskansen van herstructurering vergroot.

Conclusie

Iedere schuldeiser heeft recht dat zijn vordering geheel wordt voldaan. In beginsel hoeft de schuldeiser niet akkoord te gaan met een voorstel om een deel van zijn vordering af te boeken. In bepaalde omstandigheden kan de schuldenaar een weigerachtige schuldeiser dwingen om met een akkoord in te stemmen. Dit is echter thans nog uitzonderlijk.

 

Onze ervaring leert dat, ondanks de hoge drempel, het voor het welslagen van een onderhands akkoord van wezenlijk belang is om een goed doordacht plan uit te stippelen dat met de hiervoor genoemde voorwaarden en criteria rekening houdt. U kunt met ondergetekende voor nadere informatie contact opnemen.

 

mr. J.J.C.M. (Joost) Willemen, advocaat/partner Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht