Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

AVG: de stand van zaken

Op 25 mei 2018 stond heel Nederland even in het teken van het privacyrecht. Op deze datum trad namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De media stonden er bol van en ook u heeft ongetwijfeld e-mails ontvangen van organisaties met een verzoek om uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

De inhoud van de AVG

De regelgeving waarin de AVG voorziet is, kort gezegd, drieledig. Allereerst worden aan organisaties verplichtingen opgelegd waaraan zij bij het verwerken van persoonsgegevens dienen te voldoen. Ten tweede is de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland bevoegd om boetes op te leggen indien deze verplichtingen niet worden nageleefd. Deze boetes kunnen schrikbarend hoog zijn, te weten maximaal 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet.

 

Gezien de impact die een dergelijke boete op een organisatie kan hebben, is het niet vreemd dat aan bovengenoemde aspecten in de media de meeste aandacht is besteed. Echter, er is een derde aspect waaromtrent de AVG in regelgeving voorziet. Aan betrokkenen, de personen van wie organisaties persoonsgegevens verwerken, kent de AVG namelijk rechten toe die zij met betrekking tot hun persoonsgegevens tegenover deze organisaties kunnen uitoefenen. Zo kunnen zij organisaties verzoeken om inzage in hun persoonsgegevens, of om verwijdering daarvan.

De aandachtspunten van de Autoriteit Persoonsgegevens

Inmiddels zijn we bijna een half jaar verder en is de grootste aandacht voor de nieuwe privacywetgeving weggeëbd. Dat wil niet zeggen dat de AVG minder relevant is geworden. Integendeel, de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt sinds het van toepassing worden van de AVG actief of organisaties aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen voldoen.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft laten weten dat zij daarbij de focus legt op het controleren of organisaties als overheden en ziekenhuizen een functionaris voor de gegevensbescherming hebben aangesteld. Daarnaast zijn de beveiliging van medische persoonsgegevens, de niet gemelde datalekken en de handel in persoonsgegevens aandachtspunten.

Onderzoeken bij bedrijven

Uit het bovenstaande volgt dat de Autoriteit Persoonsgegevens haar focus niet lijkt te hebben gelegd op het bedrijfsleven. Dat wil niet zeggen dat zij het bedrijfsleven niet in haar onderzoeken betrekt. Inmiddels is de Autoriteit Persoonsgegevens namelijk ook een onderzoek gestart naar de naleving van de AVG door verschillende private sectoren, waaronder de industrie, de bouw en de handel.

 

Bovendien geldt dat de Autoriteit Persoonsgegevens zich actief bezig houdt met het analyseren van klachten, waarvan er eind juni al ruim 600 bij haar waren ingediend. Voor deze klachten geldt dat 87% daarvan betrekking had op bedrijven.

 

Gezien het feit de Autoriteit Persoonsgegevens inmiddels ook het bedrijfsleven bij haar onderzoeken betrekt, adviseer ik u te zorgen dat uw organisatie aan de eisen van de AVG voldoet.

 

Wilt u meer weten over de AVG of voldoet uw organisatie nog niet aan de eisen van de AVG? Neem dan contact op met één van onze advocaten. Wij helpen u graag verder.

 

mr. M.A.J. (Marjolein) van Hulten, juridisch medewerker Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht