Menselijke aanpak, meesterlijke oplossingen.
MENU

ADC-TOETS biedt uitkomst: wegverbreding Veldhoven mag doorgaan

Inleiding
 

Het PAS mag niet meer als toestemmingsbasis voor activiteiten worden gebruikt. Dit zorgt voor hoofdbrekens. De gevolgen zijn groot. Veel projecten kunnen (mogelijk) niet doorgaan. De aanleg of uitbreiding van wegen is een van de vele categorieën projecten die worden geraakt door deze jurisprudentie.
 

In mijn eerdere blog weest ik op de ADC-toets uit artikel 2.8 lid 4 e.v. Wnb als mogelijke oplossing. Een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van vanochtend laat zien hoe. De Afdeling oordeelt hierin dat de verbreding van de Kempenbaan-West te Velhoven en een nieuwe aansluiting op de A67 door mogen gaan. Dit ondanks een toename van de stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’.
 

ADC-toets
 

De gemeente Veldhoven baseerde de onderbouwing van het bestemmingsplan dat de hierboven genoemde ontwikkeling betreft aanvankelijk op het PAS. Na aanhouding van de procedure besloot de gemeente – naar nu blijkt vooruitziend – de natuurgevolgen buiten het PAS om te beoordelen. Zij voerde in dit kader een zogenoemde ADC-toets uit. Met succes blijkt nu.
 

De A staat voor ‘alternatieven’. De gemeente Veldhoven heeft onderbouwd dat er geen alternatieve oplossingen bestaan voor de gekozen oplossingen in het bestemmingsplan.
 

De D staat voor ‘dwingende redenen van groot openbaar belang’. De gemeenteraad heeft zich hierbij beroepen op economische, sociale en gezondheidsredenen. De wegen die het bestemmingsplan mogelijk maakt verbeteren de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Run en Veldhoven-Zuid. Deze bereikbaarheid is belangrijk in verband met de economie in de Brainportregio Eindhoven. Bovendien maakt het bestemmingsplan de aansluiting van een regionale verbindingsweg tussen Veldhoven en de N69 op het bestaande wegennet mogelijk en heeft het een positieve invloed op de leefbaarheid en verkeersveiligheid in een aantal kernen.
 

De C ten slotte staat voor ‘compenserende maatregelen’. De Afdeling Bestuursrechtspraak oordeelt dat het pakket maatregelen uit het bestemmingsplan voldoende voorziet in compensatie voor de effecten op vier habitattypen binnen het Natura 2000-gebied. Daarbij herhaalt de Afdeling Bestuursrechtspraak dat het enkele feit dat voor een Natura 2000-gebied waarvoor een uitbreidings- en/of verbeterdoelstelling geldt niet betekent dat daarbinnen geen habitats kunnen worden aangelegd als compensatie. Het gaat in dit geval om 5.600 m2 compensatie. De borging van de te treffen maatregelen is voldoende goed geregeld in het bestemmingsplan zelf.
 

Eindconclusie: de Afdeling Bestuursrechtspraak laat het bestemmingsplan in stand. De voorgenomen ontwikkeling kan doorgaan.
 

Vragen?
 

Wij houden de ontwikkelingen op het vlak van het PAS en de ADC-toets nauwgezet bij. Heb je vragen? Neem contact op met een van onze specialisten. Wij voorzien je graag van praktisch advies.
 

A.M.F. (Annet) van Rooy-de Rooij, advocaat Haans Advocaten Bergen op Zoom

Terug naar het overzicht